СТУДЕНТСКИ
РЕГИОНАЛЕН
НАТПРЕВАР

Изразете ја вашата креативност!

Во Unija Smart Accounting, секогаш бараме креативни решенија кои ги поместуваат границите во областа на сметководството, деловниот консалтинг и информатичката технологија. Направивме бројни напредоци во професионалните и техничките области и воспоставуваме нови деловни стандарди. Веруваме дека вашиот неоптоварен и неконвенционален надворешен поглед може да донесе нови решенија кои можат да бидат одлични појдовни точки за нови откритија. Тие сигурно ќе бидат одлична почетна позиција за вашата кариера. Кој знае, можеби наскоро повторно ќе ни се вкрстат патиштата.

ОБЛАСТИ

СМЕТКОВОДСТВО

Споредба на различни методи за вработување

СОВЕТУВАЊЕ

Оданочување на криптовалути на пазарите на Ex-Yu

ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

Развој на апликацијата Unija Mobile App

СМЕТКОВОДСТВО

Наслов на темата

Споредба на различни методи за вработување

Краток опис на темата

На пазарот на труд познаваме различни договори или работни односи, но има и различни мислења за тоа што е најповолно за двете страни – и за работодавачот и за лицето кое бара работа.
Направете споредба на предностите на редовен работен однос со останатите видови на договори (договор на дело-хонорарни работници, авторски договор, работа на студент, пензионер,…). Дополнително наведете ги и недостатоците, и за работодавачот и за работникот. Не се фокусирајте  само на даночниот аспект, туку и на осигурувањето, обврските и придобивките од работодавачот и вработените за поединецот (работно време, безбедност).

Цел на темата (што очекуваме)

Целта на оваа задача е да се открие што е поповолно за работодавачот? Какво е вашето мислење за тоа како работодавачот одлучува по кој основ да вработи вработен или каков работен однос ќе склучи со него? Кои се обврските на работодавачот, а кои на работникот во секој вид договор? Мислење за тоа што е подобро за вработениот – која форма на договор е најповолна за него?

Времетраење на задачата

Времетраењето на задачата треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници текст или 15 минути видео презентација.

СОВЕТУВАЊЕ

Наслов на темата

Оданочување на криптовалути на пазарите на Ex-Yu

Краток опис на темата

Каков е денешниот систем за оданочување на криптовалутите на пазарите на ex-YU и како да се советува потенцијалниот инвеститор во овој случај? Неопходно е да се подготви презентација на системот за оданочување на криптовалути на пазарите ex-YU и да се советува потенцијален инвеститор. Потенцијален инвеститор е заинтересиран за сите аспекти на бизнисот со криптовалути: рударство, плаќања со криптовалути (плаќање и примање дознаки – приходи и расходи) и многу повеќе.

Треба да се проверат следните земји: Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Македонија.

Споредете ги различните аспекти на бизнисот со криптовалути (даночни и сметководствени аспекти), како и корпоративното (компаниско) оданочување и индивидуалното оданочување. Проверете кој закон е веќе во сила или се подготвува. Презентирајте ги предностите и можностите на секој пазар и одберете го оној кој ви се чини најсоодветен.

Цел на темата (што очекуваме)

Извештајот мора да биде транспарентен, јасен, организиран и структуриран и мора накратко да го сумира начинот на оданочување, можностите за ослободување или даночни олеснувања, предностите или ризиците на поединечниот пазар. Се очекува врз основа на изготвениот извештај, инвеститорот да може да одлучи во која земја ќе се оданочува најмалку во случај на работа со криптовалути. Ако две земји се подеднакво интересни, изберете една и објаснете зошто би ја одбрале таа.

Времетраење на задачата

Времетраењето на задачата треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници текст или 15 минути видео презентација.

ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

Наслов на темата

Развој на апликацијата Unija Mobile App

Краток опис на темата

Сметководствената фирма сака да го дигитализира и модернизира каналот на примање и внесување документи/податоци од своите клиенти во сметководствениот ERP систем, бидејќи влезните и излезните документи за сметководство како што се фактури, испратници итн. постојат во хартиена форма.

Цел на темата (што очекуваме)

Целта на ова решение е да се користи мобилна апликација за да се поедностави процесот на евидентирање на сметководствената документација, да се намали рачната работа и да се обезбеди брз и ефикасен пренос на информации до постоечкиот ERP систем на сметководствената услуга (преку интерфејсот API). Можеме да претпоставиме дека постоечкиот ERP систем веќе овозможува OCR препознавање на документи.

Предлогот за решение мора да содржи дијаграм на целиот процес, „жичани рамки“ на интерфејсот на апликацијата (wireframes), можни безбедносни ризици, а исто така мора да содржи систем за следење и снимање што овозможува следење на документите од снимање до пренос на ERP системот.

Времетраење на задачата

Времетраењето на задачата треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници текст или 15 минути видео презентација.

СМЕТКОВОДСТВО

Споредба на различни методи за вработување

СМЕТКОВОДСТВО

Наслов на темата

Споредба на различни методи за вработување

Краток опис на темата

На пазарот на труд познаваме различни договори или работни односи, но има и различни мислења за тоа што е најповолно за двете страни – и за работодавачот и за лицето кое бара работа.

 

Направете споредба на предностите на редовен работен однос со останатите видови на договори (договор на дело-хонорарни работници, авторски договор, работа на студент, пензионер,…). Дополнително наведете ги и недостатоците, и за работодавачот и за работникот. Не се фокусирајте  само на даночниот аспект, туку и на осигурувањето, обврските и придобивките од работодавачот и вработените за поединецот (работно време, безбедност).

Цел на темата (што очекуваме)

Целта на оваа задача е да се открие што е поповолно за работодавачот? Какво е вашето мислење за тоа како работодавачот одлучува по кој основ да вработи вработен или каков работен однос ќе склучи со него? Кои се обврските на работодавачот, а кои на работникот во секој вид договор? Мислење за тоа што е подобро за вработениот – која форма на договор е најповолна за него?

Должина на трудот

Времетраењето на задачата треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници текст или 15 минути видео презентација.

СОВЕТУВАЊЕ

Оданочување на криптовалути на пазарите на Ex-Yu

СОВЕТУВАЊЕ

Наслов на темата

Оданочување на криптовалути на пазарите на Ex-Yu

Краток опис на темата

Каков е денешниот систем за оданочување на криптовалутите на пазарите на ex-YU и како да се советува потенцијалниот инвеститор во овој случај? Неопходно е да се подготви презентација на системот за оданочување на криптовалути на пазарите ex-YU и да се советува потенцијален инвеститор. Потенцијален инвеститор е заинтересиран за сите аспекти на бизнисот со криптовалути: рударство, плаќања со криптовалути (плаќање и примање дознаки – приходи и расходи) и многу повеќе.

Треба да се проверат следните земји: Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Македонија.

Споредете ги различните аспекти на бизнисот со криптовалути (даночни и сметководствени аспекти), како и корпоративното (компаниско) оданочување и индивидуалното оданочување. Проверете кој закон е веќе во сила или се подготвува. Презентирајте ги предностите и можностите на секој пазар и одберете го оној кој ви се чини најсоодветен.

Цел на темата (што очекуваме)

Извештајот мора да биде транспарентен, јасен, организиран и структуриран и мора накратко да го сумира начинот на оданочување, можностите за ослободување или даночни олеснувања, предностите или ризиците на поединечниот пазар. Се очекува врз основа на изготвениот извештај, инвеститорот да може да одлучи во која земја ќе се оданочува најмалку во случај на работа со криптовалути. Ако две земји се подеднакво интересни, изберете една и објаснете зошто би ја одбрале таа.

Времетраење на задачата

Времетраењето на задачата треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници текст или 15 минути видео презентација.

ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

Развој на апликацијата Unija Mobile App

ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

Наслов на темата

Развој на апликацијата Unija Mobile App

Краток опис на темата

Сметководствената фирма сака да го дигитализира и модернизира каналот на примање и внесување документи/податоци од своите клиенти во сметководствениот ERP систем, бидејќи влезните и излезните документи за сметководство како што се фактури, испратници итн. постојат во хартиена форма.

Цел на темата (што очекуваме)

Целта на ова решение е да се користи мобилна апликација за да се поедностави процесот на евидентирање на сметководствената документација, да се намали рачната работа и да се обезбеди брз и ефикасен пренос на информации до постоечкиот ERP систем на сметководствената услуга (преку интерфејсот API). Можеме да претпоставиме дека постоечкиот ERP систем веќе овозможува OCR препознавање на документи.

Предлогот за решение мора да содржи дијаграм на целиот процес, „жичани рамки“ на интерфејсот на апликацијата (wireframes), можни безбедносни ризици, а исто така мора да содржи систем за следење и снимање што овозможува следење на документите од снимање до пренос на ERP системот.

Времетраење на задачата

Времетраењето на задачата треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници текст или 15 минути видео презентација.

КАЛЕНДАР

НАГРАДИ

ПРОЦЕСОТ

На краток воведен состанок можете детално да се запознаете со понудените теми, да прашате што ве интересира, да се запознаете со членовите на комисијата и да се запознаете со натпреварувачите. Ве очекуваме на 12.10.2022 година. во 12 часот во просториите на Унија.  во Скопје, на адреса 8ма Ударна Бригада бр.39. Доколку не можете да присуствувате, на оваа веб-страница ќе најдете се што ви треба.

Крајниот рок за аплицирање е 20ти октомври. Аплицирајте овде.

Поднесениот труд мора да ги содржи следните информации:

  • имињата на сите учесници
  • име и презиме, адреса на е-пошта и телефонски број на лицето за контакт
  • избран наслов на тема

Трудовите може да се достават во кој било формат. Најчести се датотеките DOC, PDF и PPT. Можете да подготвувате трудови поединечно или како тим од која било големина.

Решението за проектната задача можете да го подготвите поединечно или како тим од која било големина. Секој тим го одредува носителот на задачата (лице за контакт) со кој ќе комуницираме во случај на потреба. Секоја награда се доделува на тим, а членовите на тимот ја делат наградата по своја дискреција.

Крајниот рок за поднесување е 10.11.2023. година до 16 часот.

Трудот можете да го испратите на unijachallenge@unija.com. Можете да ги донесете лично или да ги испратите по пошта на адресата Унија Смарт акаунтинг, ул. 8ма Ударна бригада бр. 39, 1000 Скопје.

Сите релевантни и навремено доставени трудови ќе бидат оценети од комисија назначена од Unija Smart Accounting d.o.o. Десетте најдобро оценети трудови ќе се квалификуваат за финалето на државното натпреварување.

Сите учесници ќе бидат известени за пласман или непласирање во финалето на 15 ноември 2023 година.

Авторите на десетте најдобро оценети дела ќе ги поканиме на презентација во живо. Презентациите ќе се одржат на 21 ноември 2022 година во просториите на Унија. Секој тим ќе има до 10 минути да го претстави својот проект и 5 минути за прашања. Подгответе се добро за настапот, бидејќи презентацијата се вбројува како дел од вашата работа!

Сите кои поднесуваат релевантни трудови ќе ги поканиме на неформален прием и прогласување на добитникот во просториите на Унија на 21.11.2023 година во 14 часот. Секој учесник добива маица „Unija Challenge 2023“, а авторите на трите најдобри трудови добиваат и парични награди.

Победничкиот тим на национално ниво ќе се пласира на регионалното натпреварување кое ќе се одржи на 1.12.2023 година во канцеларијата на Унија во Словенија. Сите тимови ќе имаат 15 минути да ја претстават својата работа.

На победничкиот натпреварувачки тим ќе му бидат вратени патните трошоци и ќе се обезбеди сместување на регионалниот натпревар во Словенија.

Победникот на регионалниот натпревар Unija Challenge 2023 ќе биде објавен еден час по завршувањето на последната презентација на 1.12.2023 година.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

КОНТАКТИ

Unija Smart Accounting d.o.o.
8ма ударна бригада бр. 39
1000 Скопје

Т +389 2 2450 199

E unijachallenge@unija.com